top of page

קול קורא לאיוש משרת מאמן הכושר של נבחרת ישראל בקשתות

איגוד הקשתות בישראל יוצא בקול קורא לאיוש תפקיד מאמן הכושר של נבחרות ישראל בקשתות. תיאור התפקיד ותנאיו במסמך המצורף.

המועד האחרון להגשה הינו קצר ביותר, כאשר ניתן להגיש מועמדויות עד ליום ה-26/12/2022 בשעה 12:00.

להלן הקול הקורא בגרסת PDF או בגרסת טקסט.

קול קורא מאמן כושר

22 בדצמבר 2022

קול קורא לאיוש משרת מאמן הכושר של נבחרת ישראל בקשתות

(הקול הקורא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לכל המינים)

תמצית הקול קורא

 • העמותה איגוד הקשתות בישראל (ע"ר) 58-024-487-9 (להלן: "העמותה") מפרסמת בזאת קול קורא לאיוש מאמן הכושר לנבחרת ישראל בקשתות (להלן: "מאמן הכושר") אשר יהיה אמון על תחום זה של הנבחרת בלבד.

אופן הגשת הבקשה

 • המעוניינים להגיש בקשה למועמדות לתפקיד רשאים לעשות זאת עד ליום 26.12.2022 בשעה 12:00 בצהרים, באמצעות משלוח קורות חיים מפורטים וכן מכתב המנמק את התאמתם וחזונם לתפקיד המוצע, לכתובת הדואר האלקטרוני: guy@archery.org.il

תיאור התפקיד

 • מאמן הכושר יהיה אחראי על קידום הכושר הגופני הכללי של חברי הנבחרות הצעירות, שיפור תחום זה והדבקת הפערים בתחום זה מול יריביהם בעולם.

 • מאמן הכושר, בתיאום מול מאמן הנבחרות מר ריצ'ארד פריסטמן, יקבע יעדי כושר לנבחרת, אשר יקחו בחשבון את תחרויות המטרה בפרט ולוח התחרויות בכללי. כמו כן, מאמן הכושר יפקח בצורה רוחבית אחר פיתוח הכושר של הקשתים הצעירים באיגוד, ויציע תוכניות ודרכים לשיפור מדדי הכושר של קשתים טרם קבלתם לנבחרת.

 • מאמן הכושר ידווח על פעילותו לוועדה המקצועית של העמותה ולמאמן הנבחרות, ויציג מעקב אחר מדדי כושר שונים אשר יציע מאמן הכושר ובתיאום ובאישור מראש של הוועדה המקצועית בהתייעצות עם מאמן הנבחרות.

 

תנאי סף וקריטריונים נוספים

 • תעודת מדריך כושר גופני ובריאות (ואימון קטינים בחדר כושר) חובה.

 • הבנה בדרישות הפיזיות הנדרשות בענף הקשתות חובה.

 • קורסי הדרכה, אימון והשתלמויות בענף הקשתות יתרון.

 • ניסיון מוכח באימון כושר לנבחרות הישג יתרון.

היקף הפעילות המינימלי

 • אימון שבועי, קבוע, לנבחרות הנוער בחדר הכושר במכון וינגייט, במשך שעה וחצי. אימון זה יתקיים בהפסקה שבין אימוני הקשתות של הנבחרות ביום שבת ויתקיים בשעות הצהריים.

 • אימון כושר כפול (יומיים נפרדים) במסגרת מחנות אימונים של הנבחרת (עד 4 בתקופת העסקה הזאת).

 • הצטרפות לתחרות בינ"ל אחת של נבחרת הנוער.

 • בניית תוכניות אימונים לפי הצורך המקצועי. כאשר תבנה תוכנית כושר אישית עבור כל ספורטאי בנבחרת (25 ספורטאים ברמות שונות) ויבוצע עבורה לפחות עדכון אחד במהלך העונה לקשתי נבחרת הנוער (9 ספורטאים) ושני עדכונים לפחות עבור קשתי נבחרת העל (5 ספורטאים).

 • הפעילות הנה למשך עונות 2022 ו- 2023 ותחל ביום 1.1.2023 ועד ליום 31.8.2023 (יחד עם זאת, לעמותה האפשרות לסיים ההתקשרות במקרים שיפורטו בהסכם למתן שירותים שיחתם בין מאמן הכושר לעמותה).

 

תנאי שכר

 • השכר עבור היקף הפעילות המתואר לעיל יהיה 24,000 ₪ בלבד אשר ישולמו בפעימה אחת במהלך דצמבר 2022.

 • מובהר ומוסכם בזאת, כי תמורה זו תהיה התמורה הבלעדית והיחידה לה יהיה זכאי המאמן למעט הוצאות שהייה בחו"ל עם הנבחרת (בהתאם למדיניות העמותה), וכי פרט לתמורה האמורה לא יהיה זכאי המאמן לכל תמורה נוספת.

 • מובהר וידוע למבקש, כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העמותה למאמן שייבחר כפי שיופיע בהסכם מתן השירותים אשר ייחתם בין הצדדים, וכי התמורה תשלום כנגד חשבונית מס/קבלה כדין.

 

החלטות הנהלת העמותה

 • לאחר המועד הקבוע להגשת הבקשות, תתכנס הנהלת העמותה לבחינת עמידת המבקש בתנאי הסף והתאמתו לתפקיד, בין היתר על פי הנתונים אותם מסר.

 • הנהלת העמותה רשאית לבטל קול קורא זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמנות מאמן לפי שיקול דעתה המקצועי הגם שלא יגיש בקשתו בהתאם לאמור בקול הקורא או לא למנות מאמן בכלל והכל מבלי שתוטל עליה החובה לנמק או להסביר החלטתה.

 • בוטל הקול הקורא ו/או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למבקשים שהגישו בקשתם במסגרת קול קורא זה ו/או למבקש שבקשתו התקבלה על ידי הנהלת העמותה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור והמבקשים ו/או המאמן הנבחר לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא יבוצע כל שינוי בתמורה שתשולם בגין הפעילות כמוצע על-ידי המבקש.

בכבוד רב,

 

הנהלת עמותת איגוד הקשתות

bottom of page